Kapcsolat

Keleti Városrészi Óvoda

Eszperantó utcai Tagóvodája

7628 Pécs, Eszperantó utca 11.

Tel.: 72/230-061

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Alapítvány

COOKIE KEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Cookie-k (websütik) használata a www.eszperantoovoda.hu weboldalon


A tájékoztató célja a www.eszperantoovoda.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) látogatójának (a továbbiakban: Felhasználó) informálása arról, hogy a Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája honlapja milyen cookie-kat alkalmaz.
Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembevételével készült és a honlapon való közzététel napjától hatályos.

Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó utcai Tagóvodája
Adatkezelő képviselője:
Postacím: 7628 Pécs, Eszperantó u. 11.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi tisztviselő
név (e-mail:)

 
A cookie-k alkalmazásának általános célja

1. A cookie (websüti) a böngészőprogramok által a Honlap megbízásából tárolt adatcsomag. A sütiket maga a honlap hozza létre a böngésző segítségével a Felhasználó számítógépén vagy eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Többek között információt tárolhatnak a böngészésre használt eszköz paramétereiről, a Felhasználó esetleges egyéni beállításairól, korábbi látogatásairól, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljön. A tárolt adatok révén a Felhasználónak megfelelő beállítású lap töltődik be.
2. A honlap a cookie-k alkalmazásával interaktív módon tud működni, illetve felhasználó azonosítás nélküli látogatottság mérés történik.
3. Abban az esetben, ha nem egyezik bele a cookie-k alkalmazásába, akkor előfordulhat, hogy az (főként az interaktív része) nem fog teljes körűen működni.

 

A cookie-k típusai

1. Munkamenet cookie (session cookie): ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak amíg a böngészés folyik (azaz attól a pillanattól, amikor a Felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt), amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie automatikusan törlődik.
2. Állandó cookie: ezek a cookie-k a Felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a Felhasználó meglátogatja a honlapot.


Az adatkezelés jogalapja

1. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.
2. A Honlap használatához megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
3. Amikor az adatokat megadja az Adatkezelő számára, a Felhasználónak engedélyt kell adnia az adatkezelésre oly módon, hogy a „Hozzájárulok” panelre kattint. Amennyiben az engedélyét nem adja meg, akkor az adatkezelés nem valósul meg és az a Honlap funkció a Felhasználó részére nem használható.


A Felhasználó kötelezettségei

1. Felhasználó a saját személyes adatai tekintetében jogosult az adatkezelési hozzájárulás megadására.
2. Amennyiben Felhasználó nem a saját adatai adja meg, Felhasználó kötelezettsége az adatkezeléssel érintett személy hozzájárulásának beszerzése.
3. A megadott adatok megfelelőségéért a Felhasználó felel.


A Honlap milyen cookie-kat alkalmaz és miért?

A kezelt adatok köre:
A Honlap megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatás kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó böngészésre használt eszközének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az eszköz paraméterei, a Felhasználó által a honlapon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő.

A Honlap által használt cookie-k, az adatkezelés célja és időtartama:

 

Sorszám

Cookie elnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Elhelyezője

1.

PHPSESSID

A Felhasználó egyedi session cookie-jának azonosítása

A munkamenet vége

Honlap

2.

startpages_cookie

Tárolja, hogy Felhasználó mikor fogadta el a felugró popupban a cookie-k fogadását

10 év vagy a hozzájárulás visszavonása

Honlap

3.

startpages

A főoldalon a beállított modulok sorrendjét menti

2 év vagy a hozzájárulás visszavonása

Honlap

 

A Felhasználó hozzájárulásának visszavonása:
Felhasználó a böngészője cookie beállításai között bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információ az egyes böngészők „Súgó” menüjében található.
Mivel a cookie-k célja a Honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy Felhasználó nem lesz képes a honlap funkcióinak teljes körű használatára, illetve a honlap a tervezettől eltérően fog működni a böngészőben.

 

Adattovábbítás

A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől - nem kerülnek továbbításra.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezeléssel kapcsolatban automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

1. Felhasználó az Adatkezelőtől az I. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatához biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatát.

2. Felhasználó az Adatkezelőtől az I. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel annak kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen.

3. Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról a Felhasználót legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót.

4. Felhasználó az Adatkezelőtől az I. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha a Felhasználó:

- vitatja az adat pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,

- vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri,

- azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri, bár az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatra,

- tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

5. Adathordozhatósághoz való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná, ha az adatkezelés olyan szerződésen alapul, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. Felhasználó kérheti továbbá – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adat adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 
Adatbiztonság

1. Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő megfelelő technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. (Pl. gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, a hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza.)

2. Tárhelyszolgáltató Adatkezelő a személyes adatokat a MediaCenter Hungary Kft. 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6 (www.mediacenter.hu) szerverein tárolja. A honlapon található fotókat a Google tárolja.

 

Jogorvoslat

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek).

Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó utcai Tagóvodája - 7628 Pécs, Eszperantó utca 11.

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.